news

ارتش اولین بازرسان فساد آن را اعمال می کند

December 27, 2018

در ماه ژانویه، کمیته بازرسی انضباطی، تحت کمیسیون نظامی ارتش چین، کمسیون نظامی مرکزی (CMC)، به عنوان بخشی از یک مجدد ارتش، PLA خود را در بخش فساد مبارزه خود را در ژانویه تشکیل داد. یک دفتر حسابرسی نظامی برای سازماندهی و هدایت حسابرسی داخلی و نظارت نیز تأسیس شد. رئيس جمهور شي جينپينگ، رئيس کميسيون CMC، در سخنرانی روزنامه مردمي روز سه شنبه در "حزب کمونيست چين" هشدار جدي به "کابال ها و کليک ها" صادر کرد. شین هوو همچنین گزارش داد که بازرسان پیوند جدید روز چهارشنبه یک جلسه تمرینی دو روزه را به پایان رساندند و قبل از فرستادن به واحدهای مختلف در سراسر کشور، به 10 تیم تقسیم شدند. آخرین مرحله پس از آن بود که ارتش در ماه ژانویه یک خط تلفن را برای اطلاع رسانی به فساد و سوء رفتارهای دیگر آماده کرد.